Административни услуги

Събиране на документи от офиса на клиента;
Обявяване на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията;
Извършване на разплащания за осигурителни вноски, данъци и такси от името на клиента;
Издаване на фактури от името на клиент;
Регистрация на фирми;
Подaване на документи към различни институции;
Удостоверения за актуално състояние, наличие или липса на задължения;
Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за кредит;
Представителство и защита при провеждане на ревизии и одит;
Финансови, счетоводни и юридически консултации;
Изготвяне на необходимите документи и попълване на заявления;