Работни заплати и личен състав

Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения съгласно изискванията та Кодекса на труда.
Подаване на информация в НАП за сключените и прекратени трудови договори /Уведомления по чл.64 ал.5 от КТ/;
Ежемесечно изготвяне на ведомост за работна заплата, сметки за изплатени суми и рекапитулации;
Изготвяне и подаване на Декларации Обр.1 и 6 съдържащи информация за осигурените от клиента лица;
Регистрация и подаване в НОИ на болнични листове за служители и работници.
Изготвяне на УП – 2 и УП - 3
Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата;
Попълване на трудови и осигурителни книжки.
Изготвяне удостоверения, служебни бележки и др. за персонала
Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета