Текущо счетоводно обслужване


Текущо счетоводно обслужване
Изготвяне на счетоводна политика;
Обработка на първичните счетоводни документи - проверка,класиране,съхраняване;
Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство;
Текущо осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и НСФОМСП
/националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия/;
Аналитично отчитане на стопанските операции според изискванията на фирмата от информация;
Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента;
Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента;
Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет;
Отчитане на складови наличности;
Отчитане на дълготрайни активи;
Начисляване на амортизации;
Съставяне на амортизационни планове/счетоводен и данъчен/ за дълготрайните активите;
Ежемесечно изготвяне и подаване по електронен път на Справка-декларация, Дневник за покупките, Дневник за продажбите по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС;
Изготвяне и подаване на VIES декларации;
Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
Изготвяне на справки, поискани от клиента;
Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;
Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП;
Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране;
Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство;
Изготвяне на междинни финансови отчети;
Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет;
Отчитане на складови наличности;
Отчитане на дълготрайни активи;
Начисляване на амортизации;
Съставяне на амортизационни планове/счетоводен и данъчен/ за дълготрайните активите;
Ежемесечно изготвяне и подаване по електронен път на Справка-декларация, Дневник за покупките, Дневник за продажбите по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС;
Изготвяне и подаване на VIES декларации;
Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
Изготвяне на справки, поискани от клиента;
Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;
Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП;
Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране;
Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство;
Изготвяне на междинни финансови отчети;
Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ и НСИ;
Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност);
Представителство при провеждане на ревизии и одити;