Годишно счетоводно приключване


Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и НСФОМСП /националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия/;
Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО/Закон за корпоративоното подоходно облагане/ ;
Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети и статистически форми за Националния статистически институт;